Торган-Сінченко

Опис педагогічного досвіду
 

ДОСВІД РОБОТИ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

Торган-Сінченко Т.М.

"Формування компетентної особистості учня 

 на уроках географії засобами ІКТ»

 

Вступ


Ми живемо в динамічному суспільстві, де знання дуже швидко старіють. Фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому, щоб навчити учнів самостійно здобувати знання з різних джерел, розвивати в них основи мислення. Найважливішим завданням модернізації освітньої системи України є формування в молоді предметних компетентностей, здатності до са­моосвіти. Яскравим прикладом самоосвітньої діяльності учнів є робота з сучасними комп’ютерними технологіями.

  Комп’ютерна підтримка на уроках географії дозволяє значно активізувати мислення в учнів та пізнавальну діяльність. Нині цього важко досягти традиційними методами.

  Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально-виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, задовольняє індивідуальні потреби учнів та підвищує ефективність мотивації навчання на уроках географії.

 

Науково-теоретична база


Нововведення самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, а також впровадження передового педагогічного досвіду окремих учителів та колективів.

  Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спираються на наукові дослідження та теоретичні розробки відомих педагогів  І.Родигіної, Л.Пироженко, Т.Ремех, О.Мокрогуза, І.Якиманської, М.Махмутової тощо.

  Доцільність та шляхи упровадження ІКТ у навчальний процес географії в школі ґрунтується на дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: А.Гуржія, В.Бикова, В.Лапінського, С.Яшанова. Але, незважаючи на те, що проблеми шкільної географічної освіти досить широко досліджуються науковцями, педагогами, психологами, методистами,  на сьогодні відзначається недостатня кількість досліджень, в яких би цілісно розкривались питання формування предметної компетентності у загальноосвітній школі з використанням засобів ІКТ.

 

Технологічне підґрунтя


Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження медіакультури в освітньому просторі. Медіаосвіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових інформаційних умовах, до повноцінного сприймання різноманітної інформації, оволодіння способами спілкування на основі сучасних інформаційних технологій, уміння осмислювати інформацію.

  Географія в школі потребує підґрунтя великої кількості різноманітних    засобів навчання. Вивчаючи географію, школярі знайомляться із природою, населенням та господарством, проникають в товщу земної кори, мандрують  атмосферою, гідросферою та біосферою, знайомляться із минулим нашої планети, виконують різні практичні роботи. Звичайно, що все це потребує використання різноманітних засобів  навчання -  карт,таблиць, колекційних матеріалів тощо. Але в сучасному світі результативніше використовувати на уроках комп'ютерні технології.  Із застосуванням комп'ютерної підтримки уроки стають значно цікавішими. Ще К.Д. Ушинський відзначав: «Дитяча природа потребує наочності». Тому сьогодні на уроці використання комп’ютерних технологій стає найефективнішим засобом викладання географії у школі. 

 

Сутність досвіду


Комп’ютерні технології реалізуються в дидактичних системах комп’ютерного навчання на основі взаємодії «вчитель – комп’ютер – учень» за допомогою різноманітних навчальних програм (інформаційних,  розвиваючих, контролюючих тощо).

  Географія – предмет, де комп’ютер можна використовувати на кожному уроці. Торган-Сінченко Т.М. у своїй роботі використовує такі елементи мультимедіа: диски з ілюстраціями, освітні ресурси Інтернету,  презентації, відеофільми та фрагменти (додаток 1). Це може бути короткий фільм для знайомства з материком чи країною, виникнення цунамі, утворення складчастих та брилових гір, циклону та антициклону тощо. Можна нескінченно розповідати про виверження вулкану, утворення цунамі, зсуви, обвали тощо, але тільки подивившись своїми очима, можна побачити масштабність і видовищність цих природних явищ.

  Тетяна Михайлівна супроводжує уроки слайдами, використовуючи програму PowerPoint, на різних етапах уроку(додаток 2). Учитель вважає, що презентація дозволяє ілюструвати досліджуваний матеріал, розширювати кругозір учнів, мотивувати їх на вивчення предмета.  Цікавими моментами  є наявність конструктора інтерактивних карт, який вирішує проблему у частій зміні карт протягом уроку.

  У процесі навчання вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених учителем дидактичних завдань.

  Дана форма дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, що дозволяє полегшити процес запам’ятовування та засвоєння знань. Спостерігається підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, оскільки  задіяні канали сприйняття (зоровий, механічний, слуховий та емоційний).

  На думку учителя саме завдяки комп’ютерній підтримці можна змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку.

  Моделювання будь-якого уроку Тетяна Михайлівна починає з усвідомлення й правильного, чіткого визначення його кінцевої мети.

  На організаційному етапі використовє мультимедійні презентації для демонстрації теми й мети уроку. На мотиваційному етапі – відеофрагменти. Під час пояснення і сприйняття нового матеріалу найчастіше Торган-Сінченко Т.М. використовє відеоряд із  педагогічного програмного засобу для більш глибокого запам’ятовування навчального матеріалу через образне сприйняття, посилення його емоційного впливу, забезпечення занурення в досліджуване питання. Часто учитель доповнює запропонований розробниками матеріал та коментує диктора. На закріплення –  доповнює виклад діалогом з учнями та застосовує різноманітні інтерактивні прийоми. Ще одним варіантом опитування на уроці з використання ІКТ у арсеналі Тетяни Михайлівни є перевірка географічної номенклатури на електронних контурних картах.

  Важливою формою організації навчальної діяльності школярів у вивченні географії є екскурсії еколого-натуралістичного спрямування для поглиблення та закріплення знань. Такі необхідні комплексні освітні завдання як ознайомлення з навколишнім середовищем, вивчення та моніторинг факторів впливу на довкілля, пом'якшення антропогенного впливу на природу, врешті формування наукового світогляду у підростаючого покоління можливо успішно реалізовувати, проводячи екскурсії в парки, ліси, гори, до пам`яток історії, на промислове та сільськогосподарське виробництво. Для цього учитель активно використовує презентації і в позаурочній роботі, оскільки така форма організації діяльності школярів передбачає виконання ними після уроків індивідуальних або групових завдань та оформлення звітів (додаток 3; рис. 1 - 6).

  Сьогодні Тетяна Михайлівна надає перевагу педагогічним комп’ютерним засобам навчання,  розробленим ПП «Контур плюс», ТОВ «Видавнича група «Основа»» та ДНВП «Картографія» (додаток 4).

 

Висновок


Торган-Сінченко Т.М. вважає, що знання ІКТ стає невід’ємною складовою інформаційної культури сучасного педагога. Використання інформаційного середовища на уроках географії позитивно впливає на навчально-пізнавальну діяльність, контроль та перевірку навчального матеріалу. Це дозволяє підвищити якість навчання, зробити його динамічним, забезпечує реалізацію низки дидактичних принципів: наочності, доступності, індивідуального підходу, самостійності в навчальній діяльності учня.

  Досвід її роботи показує, що комп’ютерна підтримка уроків географії має позитивні наслідки. А саме: компетентнісно орієнтований підхід до навчання, уміння учнів самостійно здобувати знання та розвиток навичок праці з комп’ютером.

  Нині комп’ютерні технології у навчальному процесі, це не поодинокий аспект, а вимога часу. Отже, комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій: він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій, партнером, інструментом, джерелом інформації, контролює дії учнів і надає їм пізнавальні можливості.

 

Список використаної літератури.

 1. Безуглий В.В. Методика навчання фізичної географії України засобами комп’ютерних технологій:Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. В. Безуглий; Укр. інженер.-пед. акад. – Х., 2003. – 19 с.
 2. Геренчук М.В. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках географії. с. – 3-4. [Електронний ресурс]. URL: http://ippobuk.cv.ua/images/Геренчук_Кіцмань.pdf /(дата звернення: 10.06.2017)
 3. Дегтярьов С.Г. Комп’ютерні технології навчання на уроках географії. Нива знань. 2000 № 2 с.34-36
 4. Застосування інноваційних технологій навчання географії [Електронний ресурс].
 5. Колісник П. Комп’ютерні технології крізь призму географічної науки «Географія та основи економіки в школі». – 2006. - № 8.
 6. Шевченко А.Л. Використання ІКТ у сучасній школі. Педагогічна майстерня. – 2012. - № 3. – с. 2-7.Додаток 2


8 клас

Тема: Природа свого адміністративного регіону.

Туристично-краєзнавчі можливості Первомайщини

 

Мета:

 

 • ознайомити учнів з туристично-краєзнавчими можливостями Первомайщини, формувати навички роботи із різними джерелами інформації, формувати картографічну компетентність; формувати картографічну компетентність;
 • розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи інформаційно комунікаційної технології; логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння; розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх;
 • сприяти екологічному вихованню школярів, формувати інтерес до вивчення рідного краю.

 

Очікувані результати: 

Учні знають:

 • основні відомості про туристичні можливості Первомайщини;
 • форми туристичних подорожей та види туристичних об'єктів.

Учні уміють:

вибрати туристичні об'єкти до екскурсії на наступний урок, а також туристичних походів, подорожей на новий навчальний рік.


Тип уроку: урок застосування знань, навичок й умінь.


Методи й прийоми: слово учителя, вправа «Компліменти», бліц-опитування, робота в групах, вправа «Географічна лабораторія», словникова робота, вправа «Вузлики в дорогу».


Обладнання: топографічна карта Первомайського району, фізична карта Миколаївщини, атлас Миколаївщини, краєзнавча література (спеціально підібрана).


Оформлення дошки:

По центру: проекційний екран.

Зліва: топографічна карта Первомайського району.

Справа: фізична карта Миколаївщини.


Опорні поняття: екскурсія, туристична подорож, туристичний похід, топографічна карта, краєзнавча література.


Базові поняття: національний природний парк, регіонально-ландшафтний парк, пам'ятки історії, архітектури, заповідник, заказник, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

 

Перебіг уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку. 

Вправа «Компліменти».

2. Актуалізація суб’єктного досвіду і опорних знань (слайд 1):

-       Чи любите ви подорожувати?

-      Що таке екскурсія, подорож, похід? Назвіть їх відмінності і спільні риси.

-       Які туристичні чи заповідні об'єкти ви відвідали? Чим вони вам запам'ятались?

-       Які вам відомі природно-заповідні об’єкти на Первомайщині?

ІІ. Етап цілевизначення та планування навчальної діяльності.

 1. 1.     Представлення концепту теми.

Розповідь учителя.

Первомайський район розташований у межах степової зони рівнинної частини України. Власне такі природні умови, на жаль, стали причиною інтенсивного господарського освоєння її території.

Особливої уваги потребують ті об’єкти, що можна визначити як регіональні або місцеві центри природно-заповідного фонду. Цікавими є об’єкти, де представлена найбільша кількість видів рослинного світу, що перебувають під охороною, також ті, де значні за площею території, неушкоджені господарською діяльністю людини, і на яких сформувались сприятливі умови для збереження типових та унікальних природних ландшафтних комплексів. На Первомайщині існують такі об’єкти, як регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», що був створений у 1994 р. та розширений у 1995, 1996 та 1999 рр. Загальнодержавна програма формування національної екомережі передбачила створення національного природного парку  на базі регіонального ландшафтного парку. Указом Президента України від 30.04.2009 р. № 279/2009 на базі регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» створено національний природний парк «Бузький Гард», площа якого становить 6138,13 га.

Об’єкт знаходиться на півночі області у долині р. Південний Буг в межах земель Первомайського, Арбузинського, Доманівського та Вознесенського районів. Парк розташований на південних відрогах Подільської та Придніпровської височини. Територія парку охоплює передплакорні ділянки, схили долини та заплаву Південного Бугу і ряду його приток у районі відслонень Українського щита в межах степової зони.

Гранітно-степове Побужжя – одна з прадавніх ділянок суходолу рівнинної частини України, яка відіграла роль одного із центрів видоутворення Причорномор’я. Це підтверджується існуванням в регіоні ендемічного ядра і великої кількості реліктових видів рослин.

Усього на території регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» зустрічаються 27 видів вищих рослин, які занесені до Червоної книги України, три з них входять до Європейського Червоного списку, ще 27 видів до регіонального списку охорони Миколаївської області.

         Отже, під час уроку ми з вами дізнаємось про унікальність та неповторність природи рідного краю; ознайомимось із діяльністю національного природного парку «Бузький Гард» та регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» (слайд 2).

 

2. Ознайомлення з темою і метою уроку (слайд 3).

Учні записують в зошит тему уроку.


3.Вибір особистісно значущих цілей із запропонованого переліку, ознайомлення з планом роботи:

 • розуміння закону цілісності – першого серед основних закономірностей географічної оболонки;
 • формування уміння визначати логічно-наслідкові зв’язки;
 • сприйняття елементів екологічної культури як необхідної умови природокористування.

Визначення показників досягнення поставлених цілей:

 • розуміння понять: екскурсії і їх види, туристична подорож, туристичний похід, експедиція;
 • на прикладі Первомайщини називати і показувати на топографічній карті національний природний парк, регіональний ландшафтний парк, пам'ятки природи, історії;
 • позитивне подання матеріалу.

План роботи:

 1. Ознайомлення з наявною в шкільній бібліотеці краєзнавчою літературою.  
 2. Історія розвитку туризму та краєзнавства в Україні.  
 3. Характеристика туристично-краєзнавчих можливостей Первомайщини. 
 4. Складання маршрутів екскурсій. 

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

 1. 1.     Робота в групах.

Учні об’єднуються  у три творчі групи.

Завдання групам (слайд  4):

І гр. - визначити два туристичних об'єкти України, підготувати їх презентацію;

ІІ гр. - визначити і презентувати чотири природно-заповідних об'єкти Миколаївщини;

ІІІ гр. - разом з вчителем визначити туристичні та природно-заповідні об'єкти Первомайщини, які ще не досліджували.

 1. 1.                Учні працюють в групах, використовуючи спеціально підібрану краєзнавчу літературу для кожної пошукової групи.
 2. 2.                Робота з довідниками та словниками для зясування  значення нових термінів.
 3. 3.                Пошукові групи презентують, захищають вибрані туристичні об'єкти, які вони пропонують включити в екскурсію та в план роботи на новий навчальний рік.

 

 1. 2.     Практикум «Географічна лабораторія».

Позначити маршрут екскурсії на топографічній карті.

 1. 3.     Словникова робота.

Екскурсія - (від лат. excursio — прогулянка, поїздка, похід) — колективне відвідування музеюпам'ятного місця, виставки, підприємства тощо; поїздка, прогулянка з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою.

Туристична подорож – це організована поїздка (похід) людей за межі місць проживання з метою відпочинку, пізнавальними та іншими цілями.

Туристичний похід - спланована подорож організованої групи туристів, або "соло" туриста, з використанням активних форм пересування за визначеним маршрутом, під час проходження якого можливе подолання природних перешкод: перевалів, порогів, печер тощо різних категорій та ступенів складності.

 1. 4.     Слово вчителя.

Об’єкти природно-заповідного фонду, розташовані на території Первомайського району, складають природну, культурну та духовну основу для туризму.

Унікальна природа нашої української степової Швейцарії повинна не лише бути збереженою, її слід примножити, збільшити площі рідкісних і зникаючих тварин, створити умови для виживання тварин.

Почати потрібно з найпростішого: задуматися,  чи й справді у власному домі нічого не псують, бо в ньому ще мають жити діти і онуки, яким необхідно залишити по собі достойний спадок. Тож і ми усі повинні зберегти і передати наступним поколінням усе найкраще: і щебетання птахів, і шелест трав, і аромат квітів.

Дозвольте закінчити розповідь поезією. Ось які рядки народилися у Лариси Лисогурської у ті тривожні часи, коли вирішувалася доля мигіївських берегів.

А ти мій Буже, не корись!

Не допусти того кощунства,

Щоб нерозумні діти матері-землі.

Задляс умнівного сьогоднішнього зиску

Тебе у шори послуху впрягли,

Живцем згноїли і пішли

Других річок, іще нескорених, шукати!

 

 

 

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

 1. 1.     Вправа  «Вузлики в дорогу».

-         Чому людям необхідно створювати  об’єкти природно-заповідного фонду на території свого рідного краю?

(Через те, що господарська діяльність має свої негативні наслідки: розорювання цілинного степу на схилах, створення відвалів шламосховищ,  проведення лісотехнічних заходів, створення водосховищ, приватизація земель та інше, ми поступово втрачаємо окремі види рослинного та тваринного світу і ландшафтні комплекси в цілому на території рідного краю.)

 1. 2.     Оцінювання.

Виставлення та коментування індивідуальних оцінок учнів, які працювали на уроці.

Загальна оцінка роботи класу на уроці.

 1. 3.     Домашнє завдання (диференційоване):

Початковий рівень - Опрацювати§ - 47; 62;

Середній рівень - Вивчити терміни + § - 47; 62;

Достатній рівень - Опрацьований матеріал оформити у вигляді презентації PowerPoint;

Високий рівень - Подумки поверніться до літнього відпочинку й опишіть один із бачених туристичних об'єктів, долучивши фотографії або зібрані ілюстрації. Оформіть домашню роботу у вигляді презентації або відео в програмах PowerPoint  та Movie Maker.


Додаток 3

Тема: Ознайомлення з об’єктами природи Первомайщини. Екскурсійний маршрут територією національного природного  парку «Бузький Гард»


Мета: формувати уявлення учнів про унікальність та неповторність природи рідного краю; зібрати та систематизувати пізнавально-дослідницькі матеріали; розширити знання учнів про чарівність краєвидів та дивовижність куточків України; привернути увагу до проблеми охорони навколишнього середовища та сприяти їх збереженню; виховувати шанобливе ставлення до рідної країни.

Методи дослідження:

-  літературний,  

-  картографічний,  

-  історичний,  

-  візуальний,  

-  статистичний,  

-  математичний,  

-  польових досліджень. 

Обладнання:

-  індивідуальне (для кожного вихованця); 

-  групове (газетний папір, папка для збору рослин, коробки і кошики, копачка, сантиметрова стрічка чи рулетка, лопата, термометр, бінокль, фотоапарат, шнур, компас). 

Пішохідна екскурсія стежками заповідної території.

Програма екскурсії

          Маршрут передбачає відвідування таких об’єктів: Компанійський поріг - Компанійська скеля - Залишки печер на Компанійській скелі: Кузня, Церква, Школа, гайдамацьке сидіння - Скеля Пугач, біля с. Мигія - Острів Пугач, із печерою Мамая, біля с. Грушівка - Бойкова Скеля - Камінь «Коваль» -  Турецький стіл - Запорізький поріг - Скеля Протіч, біля с. Грушівка - Мигійський перший поріг - Мигійський другий поріг.

Опис екскурсії:

Цей туристичний маршрут - подорож до національного природного парку «Бузький Гард» по території Первомайського району.

Зупинка 1. Після прибуття до с. Мигія повторюємо правила перебування на території Національного природного парку «Бузький Гард».

Зупинка 2. Переїхавши до місця старту, екскурсанти слухають історію села Мигія та його назви.

Зупинка 3. Компанійська скеля. На зупинці екскурсанти знайомляться із природним ландшафтом, а також отримують інформацію про рослинний світ парку.

Зупинка 4. Залишки печер на Компанійській скелі. На зупинці екскурсанти відпочивають та слухають інформацію про тваринний світ парку, знайомляться із навколишніми скелями.

Зупинка 5. Скеля Пугач, біля с. Мигія. Екскурсанти слухають історію та легенду про скелю,милуються незвичайними прекрасними краєвидами парку. На цій зупинці екскурсантів переправляють на острів  р. Південний Буг.

Зупинка 6. Острів Пугач, із печерою Мамая, біля с. Грушівка. На зупинці екскурсанти відпочивають та слухають інформацію про тваринний світ парку, знайомляться із навколишніми скелями.

Зупинка 7. Бойкова Скеля. На зупинці екскурсанти знайомляться із рослинним світом парку.

Зупинка 8. Камінь «Коваль».

Зупинка 9. Турецький стіл. Екскурсанти слухають історію.

Зупинка 10. Запорізький поріг. Школярі слухають історію та досліджують рослинний світ парку.

Зупинка 11. Скеля Протіч. На зупинці екскурсанти відпочивають. Потім переправляють школярів через річку до слідкуючої зупинки.

Зупинка 12. Мигійський перший поріг. Суспільно-корисна праця – прибирання сміття.

Зупинка 13. Мигійський другий поріг – кінець маршруту. Екскурсанти всі прямують до автотранспорту та від’їжджають.

Підсумок екскурсії:

 1. Бесіда (обмін враженнями).
 2. Узагальнення та доповнення відповідей учнів.
 3. Опрацювання матеріалів екскурсії – створення презентації або відео виконаних у програмах Power Point  та Movie Maker. 

 

 

 

1. ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ Обновлен 20 ноя 2018. Создан 16 ноя 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником